CLIL x imerze

V souvislosti s bilingvní výukou se používá pojem imerze („vnoření se“, „ponoření se“), který označuje podíl učiva nejazykových předmětů, které jsou vyučovány v jazyce L2 na jednotlivých stupních škol. V závislosti na množství takto vyučovaných předmětů se rozlišuje: a) totální imerze, kdy je v cizím jazyce exponován kompletní vyučovací obsah v průběhu všech stupňů vzdělávání (čistě bilingvní výuka); b) částečná imerze – při tomto postupu je v jazyce L2 prezentována pouze část výuky. Z časového hlediska se v odborné literatuře hovoří o rané (časné) imerzi označující výuku nejazykových předmětů v jazyce L2 a imerzi pozdní, kdy se tento přístup využívá od 2. stupně ZŠ (srov. Šmídová et al., 2012, s. 9-10).

Ačkoli mezi imerzním vzděláváním a CLIL existují rozdíly, Lasagabaster se Sierrou (2010)  se pokusili vyznačit společné charakteristiky obou přístupů. Následujících pět zásad zahrnuje psycholingvistické a metodologické prvky nejen imerzních programů, ale rovněž jakýchkoli programů CLIL:

1)      Finálním cílem imerzních programů i CLILu je to, že studenti získávají odborné znalosti v jazyce L1 i L2, a to bez jakékoliv újmy na kvalitě odborných znalostí.

2)      Učivo, které se v nejazykových předmětech žáci učí, musí být pro ně nové; učení odborných znalostí se v L1 se podobá akvizičnímu procesu v L1.

3)      Rodiče žáků vítají oba přístupy, protože věří, že jsou nejlepším prostředkem v učení a zejména zdokonalování znalostí L2.

4)      Pedagogičtí pracovníci musí být dvojjazyční, aby bylo možné implementovat program na co nejlepší úrovni.

5)      Komunikativní přístup je zásadní pro všechny programy. Cílem je rozvíjet efektivní komunikaci žáků. Důležité je vytvořit motivující vzdělávací prostředí.[1]

Převedeno do České republiky - výzkumy zaměřené na názory rodičů jsme v literatuře nenalezli. Jak bude pojednáno níže, učitelé CLIL v ČR, ale i např. na Slovensku, nejsou „typicky“ bilingvní. Body1; 3 a 5 bezezbytku platí i v České republice. 

[1] LASAGABASTER, D., SIERRA, M., D. Immersion and CLIL in English: more differences than similarities. [online] ELT Journal Volume 64/4 October 2010. [cit 2015-09-30]. Dostupné z WWW: http://eltj.oxfordjournals.org/content/64/4/367.abstract