Hodnocení žáků

Hodnocení má být zaměřeno na porozumění a znalost obsahu nejazykového předmětu, nikoli na hodnocení jazyka. Kritéria hodnocení porozumění výukovým materiálům a osvojení si příslušných znalostí mají být primárně založeny na dovednostech, tedy na procedurálním obsahu. Jazyk může být hodnocen v kontextu vyjadřování, neboť je v intencích výuky CLIL přirozenou součástí projevu spojeného s konceptem obsahu (Ball, 2011).

Rovněž Klufa doporučuje zaměřit se při hodnocení zejména na výkony v nejazykovém předmětu. Podle autora je více důležitá přirozenost žákova projevu a srozumitelný projev než jazyková správnost. Žák by měl být podporován v tom, že žádoucí je i projev s chybami.[1]

Jako příklad můžeme uvést pravidla hodnocení CLIL ve výukovém modulu „Matematika v angličtině pro 4. - 9. ročníky ZŠ“ na Základní škole v Českých Budějovicích (ZŠ Matice školské). Jedná se o předmět s převahou teoretického zaměření - převahu teoretického zaměření obsahuje anglický jazyk i matematika. Při hodnocení výsledků se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

  • kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti;
  • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů;
  • kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, kvalita jejich výsledků, zájem o ně a vztah k nim;
  • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
  • osvojení účinných metod samostatného studia.

V modulu Matematika v angličtině se na uvedené ZŠ České Budějovice kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat Osobnostní a sociální výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hodnocení znalostí, vědomostí a schopností žáka vztahující se k problematice průřezového tématu je součástí hodnocení vyučovacího modulu. Záměrem tohoto způsobu hodnocení je, aby si žák vhodným propojením učiva rozšířil svůj obzor a navíc získal zkušenosti, které využije i mimo školu v běžném životě (Beritová et al., 2012, s 6- 9).

[1] KLUFA, J. (2012). CLIL aneb přirozené použití cizího jazyka pro reálnou komunikaci. [online]. Metodický portál RVP  [cit. 2015-10-03]. Dostupné z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16553/clil-aneb-prirozene-pouziti-ciziho-jazyka-pro-realnou-komunikaci.html/