Kvalifikační studium

ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE O VÝUKU CIZÍHO JAZYKA  ON-LINE FORMA STUDIA V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA Č. 563/2004 SB. PLATNÉ OD 1. 9. 2023 

 

Jakých jazyků se rozšíření kvalifikace týká? 

V současné době umožňujeme rozšíření kvalifikace o výuku anglického, německého, španělského a francouzského jazyka.

Aktuální nabídku kvalifikačních studií naleznete pod názvy jednotlivých jazyků:

ANGLICKÝ JAZYK   NĚMECKÝ JAZYK   FRANCOUZSKÝ JAZYK   ŠPANĚLSKÝ JAZYK   

O jaké ustanovení zákona se takto nabytá kvalifikace k výuce jazyka opírá? 

Učitel si rozšíří svou stávající kvalifikaci v souladu s § 12 zákona č. 563/2004 Sb.. Takto získaná kvalifikace umožňuje, aby kvalifikovaně vyučoval danému cizímu jazyku na obou stupních základní školy i střední škole. Výše uvedené má oporu v dílčích ustanoveních zákona, kdy právě kvalifikace nabytá v souladu s § 12 je explicitně zmíněna u všech dílčích ustanovení zákona, která specifikují kvalifikační předpoklady pro učitele jednotlivých stupňů škol (§ 7 písm. h) – pro učitele prvního stupně ZŠ; § 7a písm. e) – společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy; § 9 – pro učitele střední školy). 

Jaké jsou vstupní předpoklady pro to, aby si učitel mohl rozšířit svou stávající kvalifikaci tímto způsobem? 

Studium je určeno pro všechny učitele, kteří v době podání přihlášky:

  • již plnou kvalifikaci pro daný stupeň školy mají (např. učitel I. stupně ZŠ, učitel II. stupně ZŠ) a hodlají si rozšířit svou kvalifikaci o výuku vybraného cizího jazyka,
  • plnou kvalifikaci nemají. Jedná se o ty učitele, kteří absolvovali magisterské vzdělání (Mgr., Ing.) nepedagogického směru, 
  • jsou v procesu vysokoškolské přípravy (např. student pedagogické fakulty čtvrtého ročníku magisterského studia).

Upozorňujeme, že rozšíření kvalifikace o výuku cizího jazyka dle § 12 nesupluje primární kvalifikační předpoklad, kterým je vysokoškolské vzdělání.

Jaká je skladba kvalifikačního studia?  

 A)  Pro učitele se stávající plnou kvalifikaci pro daný stupeň školy (např. učitel I. stupně ZŠ, učitel II. stupně ZŠ), kteří si hodlají rozšířit svou kvalifikaci o výuku vybraného cizího jazyka, platí následující skladba studia: 

DIDAKTICKÝ MODUL - DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM DANÉHO JAZYKA (DDS)

rozsah: 64 vyučovacích hodin/1 semestr

termín zahájení: vždy leden nebo září (dle vlastního výběru)

den konání: vždy sobota (8 vybraných sobot), výuka od 8.30 – 15.30 hod. 

forma studia: plně on-line

forma ukončení: zkouška z didaktiky (probíhá rovněž on-line)

JAZYKOVÝ MODUL – JAZYKOVÉ VZDĚLÁVACÍ V CIZÍM JAZYCE

rozsah: 80 vyučovacích hodin/1 znalostní úroveň dle SERR (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

termín zahájení: vždy leden nebo září (dle vlastního výběru)

den konání: dle aktuální nabídky DVPP  

forma studia: plně on-line včetně vykonání postupových testů

forma ukončení: výlučně k vykonání jazykové zkoušky na úrovni C1 se musí uchazeč dostavit do sídla školy

Pokud již učitel dílčí vybranou podmínku absolvoval (např. DDS v jiné instituci), má možnost v naší škole absolvovat pouze jazykový modul a naopak.

 

B) Pro učitele bez stávající plné kvalifikace pro daný stupeň školy (např. absolventi magisterského/inženýrského studia neučitelského směru; případně učitelé, kteří jsou teprve v procesu VŠ studia), kteří si hodlají rozšířit svou kvalifikaci o výuku vybraného cizího jazyka, platí následující skladba studia: 

DIDAKTICKÝ MODUL - DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM DANÉHO JAZYKA (DDS)

rozsah: 64 vyučovacích hodin/1 semestr

termín zahájení: vždy leden nebo září (dle vlastního výběru)

den konání: vždy sobota (8 vybraných sobot), výuka od 8.30 – 15.30 hod. 

forma studia: plně on-line

forma ukončení: zkouška z didaktiky (probíhá rovněž on-line) 

JAZYKOVÝ MODUL – JAZYKOVÉ VZDĚLÁVACÍ V CIZÍM JAZYCE

rozsah: 80 vyučovacích hodin/1 znalostní úroveň dle SERR (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

termín zahájení: vždy leden nebo září (dle vlastního výběru)

den konání: dle aktuální nabídky DVPP  

forma studia: plně on-line včetně vykonání postupových testů

forma ukončení: výlučně k vykonání jazykové zkoušky na úrovni C1 se musí uchazeč dostavit do sídla školy

CŽV SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU UČITELŮ

Tuto podmínku učitel splní obvykle 3 – 4 semestrálním studiem na VŠ. Tuto podmínku nelze jako jedinou splnit v naší instituci.

Pokud již učitel dílčí vybranou podmínku absolvoval (např. DDS v jiné instituci), má možnost v naší škole absolvovat pouze jazykový modul a naopak.

  

Může zájemce absolvovat didaktický a jazykový modul souběžně?

Tento způsob je samozřejmě možný a doporučujeme jej. Rozvrhově se tomu přizpůsobuje i studium, kdy didaktický modul probíhá zásadně ve vybraných sobotách, jazykový modul pak v odpoledních a večerních hodinách v pracovních dnech. Je však možné volit i takový postup, kdy učitel nejprve absolvuje jazykový modul a až poté se věnuje didaktickému modulu.

Jak dlouho trvá kvalifikační on-line studium?

Délku studia ovlivňuje aktuální znalost cizího jazyka, ze kterého hodlat učitel kvalifikaci získat. Zákon požaduje úroveň C1 dle SERR, tedy pátý z šesti znalostních stupňů. Jedna znalostní úroveň přitom představuje jeden rok on-line jazykového studia.  Je nutné zdůraznit, že s přípravou k získaní kvalifikace pro výuku cizího jazyka může učitel začít kdykoli, i když jsou jeho stávající jazykové znalosti a dovednosti minimální (např. úroveň A2 dle SERR). Pro každou z pěti jazykových úrovní (A1, A2, B1, B2, C1) existuje akreditovaný vzdělávací jazykový program, přičemž každá dílčí úroveň zahrnuje 80 on-line vyučovacích hodin = 10 měsíců studia/1 školní rok. Jazyková příprava tak může v závislosti na aktuální znalosti cizího jazyka trvat 1 – 5 let.   

Jak učitel zjistí svou stávající jazykovou úroveň, aby věděl, do kterého on-line programu se má zapsat?

Každý zájemce má možnost vykonat bezplatnou jazykovou diagnostiku. Její výsledek poskytne jasnou odpověď na to, do kterého jazykového programu se má účastník přihlásit a jak dlouho celý vzdělávací proces vedoucí k získání kvalifikace potrvá.

Příklad 1
Paní učitelka, která je nyní plně kvalifikovaná pro výuku ČJ a D na II. stupni ZŠ, si hodlá rozšířit svou kvalifikaci o výuku AJ. Cizí jazyk studovala na střední škole, má maturitu z AJ, následně absolvovala dva jazykové kurzy, svou celkovou úrovní si však není jistá. Absolvovala tedy vstupní jazykovou diagnostiku, která stanovila její stávající znalosti a dovednosti z AJ na úroveň B2. Pro získání kvalifikace je jí doporučeno absolvovat vzdělávací program Anglický jazyk – C1. V jejím případě tak studium potrvá 1 rok s možností vykonání jazykové zkoušky na požadované úrovni v červnu 2024. Souběžně s jazykovým modulem, který zahájí v září, zahájí rovněž v září 2023 didaktický modul (DDS), který ukončí on-line zkouškou po dohodě s lektorem do konce školního roku (31. 8. 2024).  

Příklad 2
Paní učitelka se stávající kvalifikací pro výuku M a CH (II. stupeň ZŠ) se rozhodla pro rozšíření své kvalifikace o výuku anglického jazyka. Na základě vstupní jazykové diagnostiky, kterou absolvovala, byla její stávající úroveň stanovena na B1 dle SERR. Pro získání kvalifikace k výuce AJ je jí tedy doporučeno, aby absolvovala jazykový modul, který zahrnuje dva po sobě jdoucí roční jazykové vzdělávací programy (Anglický jazyk – B2 a Anglický jazyk – C1). Jazykový modul tedy zahájí v září 2023 s předpokladem ukončení a absolvování jazykové zkoušky na úrovni C1 v červnu 2025. Didaktický modul (DDS) vykoná kdykoli v průběhu jazykové přípravy nebo až po ní.   

Může učitel absolvovat Doplňující didaktické studium cizího jazyka (DDS), pokud  ještě nesložil jazykovou zkoušku na úrovni C1?      

Ano. Vyšší jazyková úroveň je pouze doporučována, běžně se však DDS účastní i učitelé s jazykovou úrovní B1 a výše dle SERR.  

Je výuka plně ON-LINE?

Ano. Veškerá výuka v obou modulech (DDS a jazykové moduly dle jednotlivých úrovní) probíhá on-line. Podmínky dané akreditací jasně umožňují konat i závěrečnou zkoušku DDS on-line formou, pokud o tuto formu zkoušky uchazeč požádá. Jedinou výjimku v procesu celé přípravy představuje složení jazykové zkoušky na úrovni C1, na kterou se uchazeč musí dostavit osobně do Orlové.

Kdy je učitel povinen vykonat zkoušku z DDS?

Tuto zkoušku může učitel vykonat kdykoli ve vypsaných termínech po ukončení výuky. Nespornou výhodou je, že zkouška musí proběhnout do konce daného školního roku (tedy vždy do 31. 8.). Pokud učitel ukončil DDS např. v lednu 2023, má na vykonání zkoušky cca 7 měsíců.

Kdy je učitel povinen vykonat jazykovou zkoušku na úrovni C1, jejíž poplatek byl již uhrazen jako součást ceny za jazykový program?

Předpokládá se, že většina učitelů složí jazykovou zkoušku na konci přípravného kurzu pro úroveň C1. Pokud z jakéhokoli důvodu učitel zkoušku v řádném termín složit nehodlá, je možné požádat až dvakrát o odklad zkoušky.

Je možné pro uznání kvalifikace k výuce AJ využít předchozí vysokoškolské didaktické studium jiného cizího jazyka?

Doplňující didaktické studium je akreditováno pro každý jazyk samostatně. Neexistuje tak univerzální didaktická příprava a vždy je nutné absolvovat konkrétní DDS vybraného jazyka. Stávající plně kvalifikovaný učitel NJ, který si hodlá rozšířit svou kvalifikaci o výuku AJ, tak musí absolvovat DDSAJ.

Nenašli jste odpověď na to, co Vás zajímá? Napište nám, rádi odpovíme – poradna@clil.cz.  INFOLINKA: 775 228 388