Individuální realizace DVPP

V jakých případech se realizuje individuální výuka DVPP?

Realizace individuální formou je možná kdykoli v průběhu roku. Škola jako objednatel si nadefinuje téměř všechny parametry realizace individuálního kurzu (název kurzu, počet účastníků, termín konání atd.) a výuka může začít, případně škola vyšle pouze jednotlivce, který se chce individuálně vzdělávat a čeká se, až z jiné školy/z jiných škol přijde obdobný požadavek, aby se mohla vytvořit individuální skupina napříč školami. Většina veřejných vzdělávacích kurzů v rámci DVPP se realizuje v případě, kdy se na danou akci přihlásí minimální počet zájemců (minimální počet se pohybuje od 5 do 7 účastníků, vždy záleží na konkrétním vzdělávacím programu). Pokud se minimální počet zájemců na danou akci nesejde, je možné každý vzdělávací program realizovat prostřednictvím individuální výuky (individuální kurz pro učitele z jedné školy/více škol).       

Kolik účastníků může tvořit individuální skupinu?

Jednu studijní individuální skupinu tvoří ve většině případů jedna až čtyři osoby. Větší počet učitelů ve skupině doporučujeme pouze v případach jednorázových nebo krátkodobých kurzů. Od pěti účastníků se běžně pořádají veřejně vypisované kurzy DVPP, jejíž nabídku naleznete na hlavní webové stránce v členění dle jednotlivých jazyků.

Jak se liší individuální realizace od veřejně vypisovaných vzdělávacích akcí DVPP?

Hlavní rozdíl tkví v nižším počtu účastníků ve skupině, výuka je po všech stránkách efektivnější a intenzivnější. Škola, která si individuální kurz objedná, může ovlivnit obsahovou náplň vzdělávání - např. kurz akcentuje konverzaci, CLILovou komunikaci atd. Individuální realizace je možná i v případě tzv. kvalifikačního studia, po jehož absolvování učitel splní kvalifikační předpoklady k výuce cizího jazyka na ZŠ a SŠ. V tomto případě jsou obsahové aspekty vzdělávacího programu vázány platnou akreditaci a musejí být zachovány. K těmto parametrům zejména patří: počet vyučovacích hodin, vstupní a výstupní úroveň dle SERR, personální požadavky na vedení kurzu, vzdělávací obsah, způsob a forma ukončení relevantní pro vydání osvědčení. Naopak předmětem vzájemné dohody mezi účastníky individuální výuky jsou organizační aspekty konání kurzu: den a čas konání. Škola se snaží všem zájemcům maximálně vyhovět tak, aby výuka vyhovovala jejich představám!      

Jakým způsobem se individuální skupiny vytvářejí?

Většina učitelů se nejprve hlásí do veřejných vzdělávacích programů a jsou průběžně informováni o naplněnosti daného kurzu. Pokud je počet zájemců nižší, než je předepsaný minimální počet pro veřejný kurz DVPP (obvykle méně než 5), má uchazeč možnost kurz absolvovat individuální formou. Naše škola v daném smyslu funguje jako propojovací článek mezi zájemci z řad učitelů z celé republiky ve snaze realizovat jimi vybraný vzdělávací program. V případě, kdy si individuální realizaci objedná daná škola pouze pro své učitele, je možné výuku ihned zahájit.             

 Vyplňuje se k individuální výuce specifická přihláška?

Ano. I když se zájemce již přihlásil prostřednictvím on-line přihlášky do veřejně nabízeného programu DVPP, je nutné vyplnit novou přihlášku k individuální realizaci DVPP, neboť dochází zejména ke změně ceny za vzdělávací služby. Tento dokument, který po vyplnění zájemce zasílá ve formátu PDF na poradna@clil.cz, není závaznou objednávkou vzdělávacích služeb, zájemce vyjadřuje úmysl absolvovat DVPP v individuální podobě, specifikuje počet osob ve skupině a souhlasí s cenou za vedení individuální výuky. Poskytnuté údaje se využijí výlučně v případě, kdy se sejde potřebný počet uchazečů pro stejný/obdobný kurz DVPP za účelem jeho realizace.

Jaký je další postup poté, co uchazeč pošle přihlášku k individuální realizaci DVPP?

Škola kontaktuje neprodleně všechny zájemce o stejný/obdobný vzdělávací program, následně se dojedná začátek konání, den a čas konaní daného DVPP. Všichni účastníci se musejí na výše uvedených parametrech shodnout a písemně je odsouhlasit. Kompatibilita všech účastníků individuální výuky se následně ověřuje vstupní jazykovou diagnostikou – ta probíhá obvykle ve formě krátkého strukturovaného ústního pohovoru. Každý účastník se musí vstupní jazykové diagnostice podrobit. Finální rozhodnutí o realizaci činí diagnostik, ve většině případů se jedná o lektora/garanta kurzu, který samotnou výuku povede.  

Kolik stojí výuka?

Cena za 1 on-line vyučovací hodinu (45 minut) je plně závislá na počtu osob v individuální studijní skupině. Níže uvedený ceník pokrývá výuku nejžádanějších jazyků v rámci všeobecného zaměření včetně přípravy k jazykovým zkouškám a doplňujícího didaktického studia.

 

AJ, NJ, FR, ŠJ, IT, PORT, RJ

vyučovací hodina

(45 minut)

cena pro 1 osobu, tvoří-li skupinu 1 účastník

cena pro 1 osobu, tvoří-li skupinu 2 účastníci

cena pro 1 osobu, tvoří-li skupinu 3 účastníci

cena pro 1 osobu, tvoří-li skupinu 4 účastníci

cena za jednu vyučovací hodinu[1]

700,- Kč

385,- Kč

280,- Kč

227,50,- Kč

 

Příklad konkrétní kalkulace individuální výuky

Škola XY se rozhodla uspořádat pro své tři učitele vzdělávací program Španělský jazyk – B2, který zahrnuje 80 vyučovacích hodin. Cena individuální realizace je 67 200,- Kč a zahrnuje platbu za tři učitele, přičemž kurzovné za jednoho účastníka činí 22 400,-Kč,-  (80 x 280,-Kč). 

Kalkulace nákladů pro individuální realizaci DVPP je tak velmi snadná, informace o předepsaném počtu vyučovacích hodin naleznete u karty daného DVPP kurzu na webových stránkách.     

Jak a kdy se individuální výuka hradí?

Celkovou cenu za vzdělávací kurz musejí všichni účastníci uhradit před jeho zahájením. Tímto způsobem je chráněn zejména individuální nárok každého jednotlivého účastníka na to, že individuální výuka bude probíhat v celkovém počtu požadovaných hodin bez ohledu na případnou skutečnost, kdy jiný účastník výuku přestane z jakýchkoli důvodů navštěvovat. Plná úhrada předem je tak vyžadována vždy bez ohledu na fakt, zda se jedná o veřejnou nebo individuální realizaci výuky. Předpisem k platbě je daňový doklad obsahující veškeré závazné parametry pro konání individuálního kurzu.

 Kdo mě bude učit?

Každý lektor splňuje vysoké kvalifikační požadavky (perfektní znalost jazyka + didaktické dovednosti). V případě kvalifikačních studií vedoucích k získání odborné způsobilosti pro výuku daného jazyka je garantem studia absolvent doktorského studijního programu. Ve vyšších úrovních SERR je standardem kombinace dvou vyučujících – např. na výuce mluvení participuje jiný lektor (rodilý mluvčí) než na výuce gramatiky (tzv. teamteaching).

 Jak často a kde výuka probíhá?

Většina platně akreditovaných kurzů má rozsah 80 vyučovacích hodin, což v praxi pokrývá 10 měsíců výuky s dvouhodinovou týdenní dotací. Upozorňujeme, že v době letních prázdnin a ve dnech, kdy je předpisem MŠMT stanoveno volno, výuka neprobíhá. Uhrazená výuka je však vždy odučena v plném předepsaném rozsahu. Individuální on-line výuka probíhá na platformě SKYPE nebo MS Teams.

 Mohu mít individuální výuku v rozsahu, který si sám stanovím?

Rozsah individuální výuky stanovuje objednatel sám, pokud se nejedná o individuální realizaci doplňujícího didaktického studia cizího jazyka, v rámci kterého je počet vyučovacích hodin vázán akreditací. 

Mohu mít individuální výuku s profesním zaměřením?

Samozřejmě. Nejčastěji se tento požadavek objevuje v případě angličtiny (ESP – ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES), kde existuje celá řada kvalitně zpracovaných učebních materiálů pro různé stupně pokročilosti a zaměření. V oblasti školství se nejčastěji objevuje požadavek na CLILová školení, případně školský management v angličtině. 

Nenašli jste odpověď na to, co Vás zajímá? Napište nám, zavolejte, rádi odpovíme:

 

ALEXANDR TABARA, tel.: 775 228 388, poradna@clil.cz

[1] Všechny úrovně dle SERR (A1 – C2), cena nezahrnuje poplatek za vykonání jazykové zkoušky.